Rev. Fr. Hugh Doherty

The Gatehouse, 9 Ballymena Road, Portglenone, BALLYMENA

BT44 8BL

Phone: 028 2582 0702